Valná hromada klubu se koná 24. června

Výkonný výbor spolku

Fotbalový klub Dobrovice, z.s.

se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41

IČO: 486 81 717

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5426

(dále jen „Spolek“)

 

tímto svolává

 

valnou hromadu

 

která se bude konat dne 24.června 2022 od 17:00 hodin v sídle Dobrovických muzeí, na adrese Dobrovice, Palackého náměstí 2, PSČ 294 41, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a stanov Spolku.

 

(A)   POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

  1. 1.      Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele)
  2. 2.      Rozhodnutí o schválení uzavření  Smlouvy o spolupráci , smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví nemovité věci a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti užívání fotbalového areálu s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41
  3. 3.      Rozhodnutí o schválení uzavření zástavní smlouvy na fotbalový areál s městem Dobrovice, s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41
  4. 4.      Výsledky hospodaření 2021
  5. 5.      Zpráva jednotlivých fotbalových mužstev

6.    Závěr.

 

 

(B)   NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 1 pořadu jednání (Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení:               „Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:

                                            Předseda valné hromady:                            Ing. Oldřich Reinbergr

                                            Zapisovatel:                                                    Ing. Jana Kořínková

 

Zdůvodnění:                       Ustanovení § 253 občanského zákoníku vyžaduje, aby valná hromada zvolila vždy předsedu zasedání a dále se k volbě navrhuje osoba zapisovatele, která vyhotovení zápis z dnešního jednání valné hromady. Navrhované osoby považuje výkonný výbor s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce zasedání valné hromady.

 

K bodu 2 pořadu jednání (Rozhodnutí o schválení uzavření  Smlouvy o spolupráci , smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví nemovité věci a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti užívání fotbalového areálu s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41).

Návrh usnesení:                Valná hromada spolku Fotbalový klub Dobrovice, z.s., schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci , smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví nemovité věci a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti užívání fotbalového areálu s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41

 

Zdůvodnění:                      Výkonný výbor Spolku zařazuje na pořad jednání valné hromady uzavření Smlouvy o spolupráci , smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví nemovité věci a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti užívání s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41 (dále jen „Smlouva 1“). Uzavření Smlouvy 1 představuje dispozici s majetkem Spolku, kdy dle stanov  Spolku  o nabývání a pozbývání majetku Spolku a o všech dalších dispozicích rozhoduje výkonný výbor v souladu se zásadami pro hospodaření s majetkem Spolku. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto zásady nebyly v minulosti valnou hromadou  přijaty, dále s ohledem na  rozsah nakládání  s nemovitým  majetkem Spolku se jeví jako vhodné, aby o této záležitosti rozhodoval nejvyšší orgán, tj.  valná hromada, byť dle stanov tato záležitost není stanovami výslovně svěřena do výlučné působnosti valné hromady, nicméně valná hromada je oprávněna si vyhradit rozhodování i o otázkách, které nejsou stanovami svěřeny do její působnosti.

 Důvodem uzavření Smlouvy 1 je  obtížné získávání finančních prostředků od sponzorů a podporovatelů k zajištění řádné údržby a provozu fotbalového areálu Spolku. S ohledem na tuto obtížnost  výkonný výbor  Spolku navrhuje převést fotbalový areál do vlastnictví města Dobrovice, které bude z titulu vlastníka areálu na své náklady zajišťovat jeho správu, provoz a údržbu. Vzhledem k faktu přidělení  dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště včetně zavlažovacího systému, záchytné konstrukce a zábradlí  v roce 2019, čerpané z dotačního projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,  není možné převod fotbalového areálu realizovat v době udržitelnosti projektu, která je 10 let. Právě tento časový aspekt vede k uzavření Smlouvy 1. Vlastní převod fotbalového areálu jako souboru nemovitých věcí se uskuteční až po uplynutí doby udržitelnosti, tj. nejdříve v roce 2030 a zároveň  bude pro dobu po uplynutí udržitelnosti sjednáno, že Spolek i nadále bude moci bezplatně fotbalový areál užívat a to za podmínek, jež jsou téměř shodné s podmínkami užívání jaké má Spolek nyní z titulu vlastníka fotbalového areálu.  K převodu fotbalového areálu dojde bezplatně, kdy recipročně k bezplatnosti převodu bude po dobu udržitelnosti dotačního projektu, tj. do roku 2029, ze strany města Dobrovice vyplácena finanční podpora ve výši schválené zastupitelstvem města Dobrovice a která nebude nižší než 700 000 Kč/rok.

V případě,, že by finanční podpora  poskytovaná městem Dobrovice na základě Smlouvy 1 nedosáhla této výše, je Spolek oprávněn od Smlouvy 1 odstoupit. Stejně tak je možné od Smlouvy 1 odstoupit v případě, že město přestane roční dotace poskytovat nebo pro případ, že by město neuzavřelo smlouvu o zřízení služebnosti užívání. Předmětem převodu dle Smlouvy 1, tj. fotbalový areál tak, jak je zmiňován výše tvoří:

-        pozemek parc.č. 1813/5, zahrada o výměře 30 m2,

-        pozemek parc.č. 1813/13, zahrada (parkoviště) o výměře 2015 m2,

-        pozemek parc.č. 1932/2, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 186 m2,

-        pozemek parc.č. 1933/2, orná půda o výměře 364 m2,

-        pozemek parc.č. 1934/1, ost.plocha/sportoviště a rekr. plocha o výměře 477 m2,

-        pozemek parc.č. 1934/2, ost. plocha/sportoviště a rekr. plocha o výměře 13284m2,

      -    pozemek parc.č. 1935, zast.plocha a nádvoří o výměře 161 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – jiná stavba,

     -     pozemek parc.č. 1936, zast.plocha a nádvoří o výměře 115 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – jiná stavba,

      -    pozemek parc.č. 1937/1, ost. plocha/sportoviště a rekr. plocha o výměře 32 m2,

      -    pozemek parc.č. 1937/2, zast.plocha a nádvoří o výměře 199 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – jiná stavba,

 

                                           vše v obci a katastrálním území Dobrovice, jak je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav pro k.ú. Dobrovice na listu vlastnictví č. 886 (dále jen „fotbalový areál“).

K bodu 3 pořadu jednání (Rozhodnutí o schválení uzavření zástavní smlouvy na fotbalový areál s městem Dobrovice, s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41).

Návrh usnesení:                Valná hromada spolku Fotbalový klub Dobrovice, z.s., schvaluje uzavření zástavní smlouvy na fotbalový areál s městem Dobrovice, s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41 “

 

Zdůvodnění:                                     Výkonný výbor Spolku zařazuje na pořad jednání valné hromady schválení uzavření zástavní smlouvy na fotbalový areál s městem Dobrovice, s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41 (dále jen „Smlouva 2“) a to v návaznosti na uzavření Smlouvy 1.  I Smlouva 2  představuje dispozici s majetkem Spolku a výkonný výbor navrhuje její schválení nejvyšším orgánem Spolku, tj. valnou hromadou. S ohledem na  poskytování finančních prostředků ze strany města (veřejné prostředky) je nutno uzavřít Smlouvu 2, která zatíží fotbalový areál v podobě zástavního práva a  zajistí  splnění peněžitého  závazku (dluhu- smluvní pokutu), který vyplývá ze Smlouvy 1. Smluvní pokuta je sjednána pro případ, kdy město od Smlouvy 1 odstoupí z důvodu porušení  závazků na straně Spolku,  zejména situace, kdy by Spolek v rozporu s e Smlouvou 1 zcizil (prodal, převedl, daroval) fotbalový areál, zatížil jej věcnými právy či jinými závazky ve prospěch třetích osob nebo porušil závazek uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu fotbalového areálu.

 

K bodu 4 pořadu jednání (******).

Návrh usnesení:                Valná hromada spolku Fotbalový klub Dobrovice, z.s., ******.“ 

 

Zdůvodnění:                                     Výkonný výbor Spolku zařazuje na pořad jednání valné hromady *********.

 

(C)   PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Členové Spolku mohou od 23.5.2022  do dne konání valné hromady (včetně):

  1. nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 hod. do případných dokumentů týkajících se pořadu valné hromady,  pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; výkonný výbor žádné podklady nepředkládá, nicméně tato možnost se  týká návrhů Smlouvy 1 a Smlouvy 2 a dále se může týkat návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů členů Spolku, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření výkonného výboru k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle Spolku na adrese Palackého náměstí 1, Dobrovice; případné podklady budou k dispozici i v den konání valné hromady v místě konání,
  2. seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle Spolku a na internetové adrese Spolku http://www.fkdobrovice.cz/.

V Dobrovici dne 17.5.2022

 

 

Za spolek Fotbalový klub Dobrovice, z.s.

 

 

Ing. Oldřich Reinbergr                      Ing. Jana Kořínková                           Ing. Libor Gracl

Předseda                                               Ekonom                                                 Místopředseda

Příští utkání

není známo

Naši partneři: