Valná hromada klubu se koná 24. června

Výkonný výbor spolku

Fotbalový klub Dobrovice, z.s.

se sídlem Dobrovice, Palackého náměstí 1, PSČ 294 41

IČO: 486 81 717

zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. L 5426

(dále jen „Spolek“)

 

tímto svolává

 

valnou hromadu

 

která se bude konat dne 24.června 2022 od 17:00 hodin v sídle Dobrovických muzeí, na adrese Dobrovice, Palackého náměstí 2, PSČ 294 41, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“), a stanov Spolku.

 

(A)   POŘAD JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

  1. 1.      Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady (předsedy valné hromady, zapisovatele)
  2. 2.      Rozhodnutí o schválení uzavření  Smlouvy o spolupráci , smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví nemovité věci a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti užívání fotbalového areálu s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41
  3. 3.      Rozhodnutí o schválení uzavření zástavní smlouvy na fotbalový areál s městem Dobrovice, s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41
  4. 4.      Výsledky hospodaření 2021
  5. 5.      Zpráva jednotlivých fotbalových mužstev

6.    Závěr.

 

 

(B)   NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM POŘADU JEDNÁNÍ A JEJICH ZDŮVODNĚNÍ

K bodu 1 pořadu jednání (Zahájení valné hromady, ověření usnášeníschopnosti, volba orgánů valné hromady)

Návrh usnesení:               „Volí se tyto orgány dnešní valné hromady:

                                            Předseda valné hromady:                            Ing. Oldřich Reinbergr

                                            Zapisovatel:                                                    Ing. Jana Kořínková

 

Zdůvodnění:                       Ustanovení § 253 občanského zákoníku vyžaduje, aby valná hromada zvolila vždy předsedu zasedání a dále se k volbě navrhuje osoba zapisovatele, která vyhotovení zápis z dnešního jednání valné hromady. Navrhované osoby považuje výkonný výbor s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené funkce zasedání valné hromady.

 

K bodu 2 pořadu jednání (Rozhodnutí o schválení uzavření  Smlouvy o spolupráci , smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví nemovité věci a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti užívání fotbalového areálu s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41).

Návrh usnesení:                Valná hromada spolku Fotbalový klub Dobrovice, z.s., schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci , smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví nemovité věci a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti užívání fotbalového areálu s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41

 

Zdůvodnění:                      Výkonný výbor Spolku zařazuje na pořad jednání valné hromady uzavření Smlouvy o spolupráci , smlouvy o budoucí smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví nemovité věci a budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene- služebnosti užívání s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41 (dále jen „Smlouva 1“). Uzavření Smlouvy 1 představuje dispozici s majetkem Spolku, kdy dle stanov  Spolku  o nabývání a pozbývání majetku Spolku a o všech dalších dispozicích rozhoduje výkonný výbor v souladu se zásadami pro hospodaření s majetkem Spolku. Vzhledem ke skutečnosti, že tyto zásady nebyly v minulosti valnou hromadou  přijaty, dále s ohledem na  rozsah nakládání  s nemovitým  majetkem Spolku se jeví jako vhodné, aby o této záležitosti rozhodoval nejvyšší orgán, tj.  valná hromada, byť dle stanov tato záležitost není stanovami výslovně svěřena do výlučné působnosti valné hromady, nicméně valná hromada je oprávněna si vyhradit rozhodování i o otázkách, které nejsou stanovami svěřeny do její působnosti.

 Důvodem uzavření Smlouvy 1 je  obtížné získávání finančních prostředků od sponzorů a podporovatelů k zajištění řádné údržby a provozu fotbalového areálu Spolku. S ohledem na tuto obtížnost  výkonný výbor  Spolku navrhuje převést fotbalový areál do vlastnictví města Dobrovice, které bude z titulu vlastníka areálu na své náklady zajišťovat jeho správu, provoz a údržbu. Vzhledem k faktu přidělení  dotace na rekonstrukci fotbalového hřiště včetně zavlažovacího systému, záchytné konstrukce a zábradlí  v roce 2019, čerpané z dotačního projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,  není možné převod fotbalového areálu realizovat v době udržitelnosti projektu, která je 10 let. Právě tento časový aspekt vede k uzavření Smlouvy 1. Vlastní převod fotbalového areálu jako souboru nemovitých věcí se uskuteční až po uplynutí doby udržitelnosti, tj. nejdříve v roce 2030 a zároveň  bude pro dobu po uplynutí udržitelnosti sjednáno, že Spolek i nadále bude moci bezplatně fotbalový areál užívat a to za podmínek, jež jsou téměř shodné s podmínkami užívání jaké má Spolek nyní z titulu vlastníka fotbalového areálu.  K převodu fotbalového areálu dojde bezplatně, kdy recipročně k bezplatnosti převodu bude po dobu udržitelnosti dotačního projektu, tj. do roku 2029, ze strany města Dobrovice vyplácena finanční podpora ve výši schválené zastupitelstvem města Dobrovice a která nebude nižší než 700 000 Kč/rok.

V případě,, že by finanční podpora  poskytovaná městem Dobrovice na základě Smlouvy 1 nedosáhla této výše, je Spolek oprávněn od Smlouvy 1 odstoupit. Stejně tak je možné od Smlouvy 1 odstoupit v případě, že město přestane roční dotace poskytovat nebo pro případ, že by město neuzavřelo smlouvu o zřízení služebnosti užívání. Předmětem převodu dle Smlouvy 1, tj. fotbalový areál tak, jak je zmiňován výše tvoří:

-        pozemek parc.č. 1813/5, zahrada o výměře 30 m2,

-        pozemek parc.č. 1813/13, zahrada (parkoviště) o výměře 2015 m2,

-        pozemek parc.č. 1932/2, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 186 m2,

-        pozemek parc.č. 1933/2, orná půda o výměře 364 m2,

-        pozemek parc.č. 1934/1, ost.plocha/sportoviště a rekr. plocha o výměře 477 m2,

-        pozemek parc.č. 1934/2, ost. plocha/sportoviště a rekr. plocha o výměře 13284m2,

      -    pozemek parc.č. 1935, zast.plocha a nádvoří o výměře 161 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – jiná stavba,

     -     pozemek parc.č. 1936, zast.plocha a nádvoří o výměře 115 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – jiná stavba,

      -    pozemek parc.č. 1937/1, ost. plocha/sportoviště a rekr. plocha o výměře 32 m2,

      -    pozemek parc.č. 1937/2, zast.plocha a nádvoří o výměře 199 m2, jehož součástí je budova bez č.p./č.e. – jiná stavba,

 

                                           vše v obci a katastrálním území Dobrovice, jak je zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Mladá Boleslav pro k.ú. Dobrovice na listu vlastnictví č. 886 (dále jen „fotbalový areál“).

K bodu 3 pořadu jednání (Rozhodnutí o schválení uzavření zástavní smlouvy na fotbalový areál s městem Dobrovice, s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41).

Návrh usnesení:                Valná hromada spolku Fotbalový klub Dobrovice, z.s., schvaluje uzavření zástavní smlouvy na fotbalový areál s městem Dobrovice, s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41 “

 

Zdůvodnění:                                     Výkonný výbor Spolku zařazuje na pořad jednání valné hromady schválení uzavření zástavní smlouvy na fotbalový areál s městem Dobrovice, s městem Dobrovice, IČ:237663, se sídlem Palackého náměstí 28, Dobrovice, 294 41 (dále jen „Smlouva 2“) a to v návaznosti na uzavření Smlouvy 1.  I Smlouva 2  představuje dispozici s majetkem Spolku a výkonný výbor navrhuje její schválení nejvyšším orgánem Spolku, tj. valnou hromadou. S ohledem na  poskytování finančních prostředků ze strany města (veřejné prostředky) je nutno uzavřít Smlouvu 2, která zatíží fotbalový areál v podobě zástavního práva a  zajistí  splnění peněžitého  závazku (dluhu- smluvní pokutu), který vyplývá ze Smlouvy 1. Smluvní pokuta je sjednána pro případ, kdy město od Smlouvy 1 odstoupí z důvodu porušení  závazků na straně Spolku,  zejména situace, kdy by Spolek v rozporu s e Smlouvou 1 zcizil (prodal, převedl, daroval) fotbalový areál, zatížil jej věcnými právy či jinými závazky ve prospěch třetích osob nebo porušil závazek uzavřít smlouvu o bezúplatném převodu fotbalového areálu.

 

K bodu 4 pořadu jednání (******).

Návrh usnesení:                Valná hromada spolku Fotbalový klub Dobrovice, z.s., ******.“ 

 

Zdůvodnění:                                     Výkonný výbor Spolku zařazuje na pořad jednání valné hromady *********.

 

(C)   PODKLADY PRO JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Členové Spolku mohou od 23.5.2022  do dne konání valné hromady (včetně):

  1. nahlédnout v pracovních dnech od 8.00 do 11.00 hod. do případných dokumentů týkajících se pořadu valné hromady,  pokud ze zákona nevyplývá něco jiného; výkonný výbor žádné podklady nepředkládá, nicméně tato možnost se  týká návrhů Smlouvy 1 a Smlouvy 2 a dále se může týkat návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů členů Spolku, zdůvodnění návrhů usnesení valné hromady, popřípadě vyjádření výkonného výboru k jednotlivým bodům pořadu valné hromady, a to v sídle Spolku na adrese Palackého náměstí 1, Dobrovice; případné podklady budou k dispozici i v den konání valné hromady v místě konání,
  2. seznámit se s textem pozvánky na řádnou valnou hromadu v sídle Spolku a na internetové adrese Spolku http://www.fkdobrovice.cz/.

V Dobrovici dne 17.5.2022

 

 

Za spolek Fotbalový klub Dobrovice, z.s.

 

 

Ing. Oldřich Reinbergr                      Ing. Jana Kořínková                           Ing. Libor Gracl

Předseda                                               Ekonom                                                 Místopředseda

Příští utkání

SK Štětí 30.07.
vs. So
FK Dobrovice 17:00

Naši partneři: